Čo sú paušálne výdavky, kedy si ich môžete uplatniť a kedy sa vám oplatia

Pro 20, 2019

Jedným z nepochybne najjednoduchších spôsobov zistenia základu dane je evidencia a preukazovanie toku financií v podnikaní formou paušálnych výdavkov. Tento spôsob zdokladovania upravuje v zákone o dani z príjmov číslo 595/2003 Z.z. §6 odsek 10, kde sú presne vymedzené pravidlá a podmienky.  Táto možnosť je len pri príjmoch

  • z podnikania §6 odsek 1
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti §6 odsek 2
  • z použitia diela a umeleckého výkonu §6 odsek 4

Pri príjmoch z prenájmu §6 ods. 3 táto forma vykazovania nie je možná zmenou v zákone od 01.01.2013. Naposledy to teda pri týchto príjmoch bolo možné v roku 2012.

Percentuálna hodnota paušálneho výdavku vo výške 40% je počítaná z hrubých príjmov v podnikaní t.j. bezhotovostne resp. hotovostne prijatých platieb za tovary či služby. Ďalšou podmienkou zo zákona je, že daňovník, ktorý sa rozhodne pre túto evidenciu, nie je v zdaňovacom období platca DPH resp. je len časť zdaňovacieho obdobia. Od roku 2013 je zákonom stanovený ročný resp. mesačný limit, ktorý nie je možné prekročiť. A to pri príjmoch

  • podľa § 6 ods. 1 a 2 maximálne 5040 € ročne
  • podľa § 6 ods. 4 maximálne 5040 € ročne resp. 420 € mesačne

Paušálne výdavky sa uplatňujú v pomernej výške /na mesiace/ – v roku začatia/skončenia podnikania, resp. začatia/skončenia poberania príjmu z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Ak daňovník vedie evidenciu cez paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške podložené dokladmi o zaplatení.

Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o:

  • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov
  • zásobách a pohľadávkach

Uplatňovanie paušálnych výdavkov je výhodné pri podnikateľskej činnosti s nízkymi výdavkami alebo nízkymi príjmami. Je administratívne jednoduchšie. Zníži sa možnosť dorubenia dane na základe daňovej kontroly. Tento spôsob nemá vplyv na darovanie dane (2 %) ani na umorovanie daňovej straty.