Daňové úniky ako dôsledok globalizácie

Pro 20, 2019

Globalizácia je procesom medzinárodného prepojenia vo všetkých oblastiach. Je to jav, ktorý sa týka nie len jednotlivca, ale každého jedného z nás. Ide o postupné zjednocovanie kultúr, ekonomík, peňažných jednotiek a v konečnom dôsledku aj samotných krajín. Je to moderný fenomén dnešnej doby, ktorý prináša obrovské zmeny v zbližovaní kultúr a ekonomík. Prináša zo sebou inovácie, pokrok a spoluprácu na vysokej úrovni.

V dôsledku globalizácie sa vytvárajú nadnárodné spoločnosti, ktoré majú svoje výrobné alebo obchodné aktivity rozmiestnené na viacerých kontinentoch. Dôvodom vstupu na zahraničné trhy nie je vždy len snaha o rozšírenie svojho podnikania, výhodná geografická poloha, lacná a kvalifikovaná pracovná sila. Nezriedka môžu byť motívom aj daňové zvýhodnenia a upravovanie cien tak, aby zdaniteľné zisky plynuli do zemí s nižšou mierou zdanenia. Zahranične závislé osoby svoje cezhraničné platby uskutočňujú za transferové ceny. Tieto ceny pútajú pozornosť správcov daní. Podľa zákona považujeme za zahraničné závislé osoby: blízke alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby. V rámci týchto skupín sa jednotlivé podniky špecializujú sa rozličný úzky okruh činností, tým pádom dochádza k častým transakciám, ktoré prekračujú hranice jednotlivých štátov.

Diskusia nad problematikou transferových cien v odborných kruhoch neustále silnie. Vyzerá to tak, že transferové ceny nedosahujú žiadaný efekt, ktorým je zamedzenie neoprávnených presunov zisku v rámci nadnárodných spoločností. Transferové ceny spravidla určuje materská spoločnosť, jej výšku ale ovplyvňuje výška zisku daného člena skupiny v krajine jej pôsobenia. Zisk v tejto krajine podlieha zdaneniu a snahou skupiny môže byť práve prostredníctvom transferových cien presunúť zisk do krajiny, kde je nízke daňové zaťaženie a v konečnom dôsledku bude zisk po jeho zdanení vyšší. Cieľom štátov je zabrániť takémuto konaniu a logicky na daniach vyzbierať čo najviac.

Na tento účel bola zavedená Smernica OECD, ktorá upravuje princíp nezávislého vzťahu pri transferovom oceňovaní. K tomuto princípu sa hlási aj Slovenská republika. Na základe neho sa porovnávajú transferové ceny, ktoré medzi sebou dohodli závislé osoby, s cenami, ktoré by medzi sebou dohodli osoby, ktoré nie sú od seba závislé. Na vyčíslenie týchto rozdielov sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania a ak došlo v dôsledku transferových cien k zníženiu základu dane, alebo zvýšeniu daňovej straty, bude musieť závislá osoba vykonať nápravu. Konať v rozpore so zákonom sa nevypláca, nakoľko sa kontroly v tejto oblasti výrazne sprísnili.