Stravné lístky

Pro 20, 2019

Legislatíva týkajúca sa stravných lístkov

 • Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
 • Zákon č. 574/2009 Z. z. o stravovaní zamestnancov
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 • Opatrenie MPSVaR č. 906/2016 Z.z. o sumách stravného

Stravovanie zamestnancov upravuje § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení. neskorších predpisov (ďalej len: „Zákonník práce“), ktorý ukladá zamestnávateľovi povinnosť zabezpečiť  zamestnancom stravovanie:

 • poskytnutím jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, alebo
 • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, pričom cenou jedla sa rozumie hodnota stravovacej poukážky.

Podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% z ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa aktuálneho Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo dňa 20. októbra 2016 (ďalej len: „Opatrenie“), t.j. 4,50 €. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok zo sociálneho fondu.

V prípade poskytnutia stravovacej poukážky, hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať najmenej 75% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, t.j. 4,50 eurá, podľa znenia aktuálneho Opatrenia.

Výška stravného  pri tuzemských pracovných cestách:

 • Trvanie 5 – 12 hodín             4,50 €
 • Trvanie 12 – 18 hodín           6,70 €
 • Trvanie nad 18 hodín          10,30 €

 

Daňový pohľad:

Zákon č. 595/2004 o dani z príjmov v § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 definuje, že daňovým výdavkom je príspevok na stravovanie zamestnancov, ktorý je poskytnutý v súlade s ustanoveniami § 152 Zákonníka práce o stravovaní zamestnancov. Ak sa zamestnávateľ rozhodne poskytovať zamestnancom stravovanie nad rámec ustanovení Zákonníka práce, ide o položku zvyšujúcu základ dane, príslušná úprava výsledku hospodárenia sa realizuje podľa § 17 ods. 2, písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení  neskorších  predpisov.

Výhody stravných lístkov

 • vďaka stravným lístkom nemusíte zabezpečovať stravovanie priamo na pracovisku (napr. dovoz jedla) alebo prevádzkovať vlastnú jedáleň. Pre zamestnancov je benefitom to, že sú stravné lístky oslobodené od dane. Táto  výhoda sa vzťahuje aj na príspevky zamestnávateľa poskytnuté na stravovanie zo sociálneho fondu.
 • 55 % z hodnoty stravného tvorí odpočítateľnú položku daňového základu,
 • stravný lístok nepodlieha dani z pridanej hodnoty,
 • nominálna hodnota lístka podľa vlastného výberu zamestnávateľa,
 • forma zabezpečenia stravovania zamestnancov.

Príklad:

1. Minimálna hodnota stravného lístka 3,38 € (75 % z 4,50 €).

Zamestnávateľ  hradí celú sumu stravného lístka.

 • daňový výdavok (55 % z 4,50 €) 2,48 €
 • nedaňový výdavok (3,38 – 2,48 ) 0,90 €

2. Hodnota stravného lístka 4 €.

Zamestnávateľ  hradí celú sumu stravného lístka.

 • daňový výdavok (55 % z 4,50 €) 2,48 €
 • nedaňový výdavok (4 – 2,48 )  1,52 €