Virtuálna registračná pokladnica – VRP

Pro 20, 2019Externé finančné riadenie, Podnikanie, Účtovnictvo

Všetko o virtuálnej registračnej pokladnici. Čo je VRP, prečo sa zavádza, pre koho je povinnosťou, do kedy sa treba registrovať…

VRP je…

Skratka VRP – virtuálna registračná pokladnica, je aplikáciou Finančného riaditeľstva SR, ktorá bola vyvinutá pre podnikateľov, ktorým od 1. Apríla 2015 vzniká povinnosť používať registračné pokladnice. Cieľom tejto aplikácie bolo zjednodušiť podnikateľom splnenie svojej zákonnej povinnosti, ktorá im vzniká od daného dátumu. Aplikácia je zadarmo a na použitie je potrebné len PC, tablet alebo dokonca len smartphone, ktorými disponuje každý podnikateľ. Jedinou podmienkou je pripojenie na internet a tlačiareň. Pre podnikateľov už nebude potrebná rýchla online pôžička. Ušetria nie len na tom, že nemusia kupovať drahé pokladnice, ale aj na každoročnom servise, ktorý po novom už nebude nutné vykonávať.

Ak patríte medzi tých, ktorých sa to týka

Ako zistíte, či patríte aj vy medzi tých, ktorým vzniká povinnosť mať pokladnicu? Všetky potrebné údaje nájdete v zákone 333/2014 Z.z. o dani z príjmov. Celý zoznam činností nájdete aj v tabuľke pod textom. Podnikateľ, ktorý bude disponovať VRP môže mesačne vydať najviac 1000 bločkov. Ak podnikateľ prekročí tento mesačný limit, vzniká mu povinnosť používať klasickú pokladnicu a k VRP sa už nemôže opätovne vrátiť. V prípade, že má podnikateľ viacero predajných miest, môže sa rozhodnúť, kde bude používať VRP a kde ERP (elektronická registračná pokladnica). Podnikateľom, ktorým vzniká táto povinnosť prvýkrát, je možné používať VRP od 1.apríla 2014. Podnikatelia, ktorí už používali klasickú pokladnicu a chceli by používať VRP, môžu tak urobiť až od 1.januára 2016. Ak však podnikateľ od zákazníka neprijíma žiadnu hotovosť a všetky platby idú bezhotovostným prevodom, podnikateľ nie je povinný disponovať ani ERP ani VRP.

Plusy VRP

Najväčšiu výhodu vidia podnikatelia v tom, že sa zjednoduší vedenie účtovníctva. Nebude potrebné viesť si pokladničnú knihu ani robiť dennú uzávierku. Nebudete potrebovať rýchle pôžičky na účet pre potrebu každoročného servisu. Nemusíte mať starosti ani s evidenciou a ukladaním údajov, ktoré sa automaticky zálohujú. Nie len vyťažený daňový poradca, ale aj lekár, či exekútor ocení jednoduchosť prihlasovania pri začatí a odhlasovania pri ukončení používania VRP.

Žiadosti o VRP sa zasielajú už od druhého marca. Máte ešte pár dní na to, aby ste svoju žiadosť vybavili, ale pozor! Dátum 1.apríl sa už veľmi rýchlo blíži!

Príloha č. 1: Zdroj: www.zakonypreludi.sk

,,SLUŽBY, NA KTORÉ SA VZŤAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI ALEBO VO VIRTUÁLNEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel
45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva
49.32 Taxislužba
49.39 Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú súčasťou mestských, prímestských alebo veľkomestských prepravných systémov
52.21 Vedľajšie činnosti v pozemnej doprave, a to len pri prevádzke parkovacích priestorov
55.10 Hotelové a podobné ubytovanie
55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie
55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány
55.90 Ostatné ubytovanie
56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál
56.21 Dodávka jedál
56.29 Ostatné jedálenské služby
56.30 Služby pohostinstiev
65.11 Životné poistenie
65.12 Neživotné poistenie
69.10 Právne činnosti
69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo
70.10 Vedenie firiem
70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou
70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia
71.11 Architektonické činnosti
71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
71.20 Technické testovanie a analýzy
73.11 Reklamné agentúry
73.12 Predaj vysielacieho času
73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky
74.10 Špecializované dizajnérske činnosti
74.20 Fotografické činnosti
74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti
75.00 Veterinárne činnosti
77.11 Prenájom a lízing automobilov a ľahkých motorových vozidiel okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.22 Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
77.29 Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnosť okrem prenájmu podľa zmluvy o kúpe prenajatej veci
78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania
78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú
78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov
79.11 Činnosti cestovných agentúr
79.12 Činnosti cestovných kancelárií
79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti
80.10 Súkromné bezpečnostné služby
80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov
80.30 Pátracie služby
86.10 Činnosti nemocníc
86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe
86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe
86.23 Zubná lekárska prax
86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť
93.11 Prevádzka športových zariadení
93.12 Činnosti športových klubov
93.13 Fitnescentrá
93.21 Činnosti lunaparkov a zábavných parkov
95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení
95.12 Oprava komunikačných zariadení
95.21 Oprava spotrebnej elektroniky
95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu
95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru
95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení
95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov
95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti
96.01 Pranie a chemické čistenie textilných a kožušinových výrobkov okrem požičiavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s práčovňou, dodávky plienok a poskytovania pracích a čistiacich služieb u zákazníka
96.02 Kadernícke a kozmetické služby
96.03 Pohrebné a súvisiace služby
96.04 Služby týkajúce sa telesnej pohody
96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing.“.